تفکیک برق

Power Meter

برای تفکیک برق نیاز است تا کنتورهای برق با خروجی اطلاعات روی سرخط هر واحد نصب شود. همچنین دستگاه خوانشگر اطلاعات کنتورهای برق را خوانش نموده و به نرم‌افزار ارسال نماید. در نرم‌افزار پس از ورود تعرفه برق با پله‌های تصاعد مرتبط با آن امکان صدور قبض فرعی برای هر واحد میسر می‌شود. عموما تفکیک برق در ساختمان‌های اداری، تجاری یا صنعتی با دیماند مرکزی کاربرد دارد. همچنین یکی دیگر از کاربردهای نصب کنتورهای هوشمند برق امکان مونیتورینگ و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، صنعتی و اداری است. ابتدایی‌ترین گام بهینه‌سازی انرژی مونیتورینگ وضعیت موجود است بنابراین لازم است تا از وضعیت فعلی اطلاع داشته باشیم تا بتوانیم براساس اقدام  اصلاحی مصرف انرژی را بهینه کنیم.

Previous
Next

مزایای سیستم تفکیک برق

فیلم

تصاویر پروژه‌های نصب شده

Previous
Next